wataru saitoh/sayuri saitoh         

 


工房saitoh
2012年〜


雑画帳U
2008年〜

雑画帳
2006年6月〜2008年9月

ポーランド滞在
2007年7月

 

齊藤 弥


「空をかける」1990 麻紙に岩絵の具 150F


「法隆寺 夢殿」 2006 麻紙に岩絵の具 8F

 
「天空-舞う」 2007 麻紙に墨、箔 SM